Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης.
Τα αρχεία ύπαρχουν σε μορφή pdf, αλλά και word.

ΕΝΤΥΠΟ Νο.1

(για τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες)

ΕΝΤΥΠΟ Νο.1

(για όλα τα φυτικά είδη)

Αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

Υπόδειγμα Α ( 1ου έτους )

Αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

Υπόδειγμα Β ( 2ου έτους)

Αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

Υπόδειγμα Γ ( 3ου έτους μηδική)

Αίτηση εγγραφής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

Υπόδειγμα Δ

( 3ου έτους μετά από ΥΑ )

Αίτηση παραμονής ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

Υπόδειγμα Ε

(αίτηση ανανέωσης εγγραφης στον ΕΚ)

Αίτηση εγγραφής ποικιλίας αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών

Υπόδειγμα Η

Αίτηση εγγραφής κλώνου ποικιλίας/υποκειμένου αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών

Υπόδειγμα Θ

Αίτηση εγγραφής τοπικής αβελτίωτης ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών

Υπόδειγμα ΣΤ