Την εγγραφή ποικιλιών (συμβατικές, γενετικά τροποποιημένες, φυτογενετικοί πόροι)  στον Εθνικό Κατάλογο.

Η διαδικασία και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εγγραφή των συμβατικών ποικιλιών φυτών μεγάλης καλ/γειας και κηπευτικών διέπεται από γενικούς τεχνικούς κανονισμούς http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/polylikomenu/552-nomothesia-polyliko/texn-kanonismoi-polyliko-cat